همایش ملی سلامت سالمندی- سازمان اصلی
برگزارکنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/15 | 


 آقای دکتر اصغر مکارم
رئیس همایش
ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت


آقای دکتر علی کمالی
دبیر همایش
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت


خانم دکتر فوزیه رفعتی
دبیر علمی همایش
ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت


خانم دکتر ساره مهنی
دبیر اجرایی همایش
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی سلامت سالمندی:
http://elderhealth.jmu.ac.ir/find.php?item=1.57.18.fa
برگشت به اصل مطلب