همایش ملی سلامت سالمندی- محورهای تخصصی
محورهای همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/6 | 

 محورهای همایش:     

مداخلات ارتقاء دهنده سلامت سالمندان                                                کیفیت و سبک زندگی در دوره سالمندی
                
دارو درمانی در سالمندی                                                                     سلامت روان و سلامت معنوی در سالمندی
                                   
پرستاری سالمندان                                                                             فعالیت فیزیکی، معلولیت و توانبخشی در سالمندی
                     
سلامت اجتماعی در سالمندی                                                               سیاست گذاری سلامت در سالمندی

تغذیه در سالمندی                                                                             سالمندان در دوران کرونا
         
اشتغال و استقلال مالی در سالمندان                                                      سلامت زنان سالمند
                                      
بیماری ها و سندرم های شایع در سالمندی                                              ارتقا سطح دانش و مهارت ارائه دهندگان مراقبت سالمندی

نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی سلامت سالمندی:
http://elderhealth.jmu.ac.ir/find.php?item=1.53.11.fa
برگشت به اصل مطلب